PRIVACYVERKLARING EN COOKIEBELEID LEU-K

In deze privacyverklaring informeert Leu-k je welke persoonsgegevens zij verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Inleiding

Leu-k respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website www.leu-k.nl, haar (potentiële) leden, (potentiële) klanten en (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan Leu-k worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Jouw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties of individuen die niet met de diensten van Leu-k te maken hebben. Leu-k houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid van Leu-k te accepteren.

Verwerken van persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening van Leu-k of wanneer je anderszins contact hebt met Leu-k, bijvoorbeeld via e-mail, het contactformulier of een inschrijvingsformulier op de website van Leu-k, legt Leu-k de door jou opgegeven gegevens vast.

Leu-k bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door jou worden opgegeven.

Doeleinden

Leu-k gebruikt jouw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening. Jouw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor jij de gegevens hebt verstrekt. Alleen de gegevens die je zelf actief hebt achtergelaten op onze website of via inschrijving in ons ledenbestand worden door Leu-k gebruikt. Jouw gegevens worden in geen geval aan derden (personen of instanties buiten Leu-k) verstrekt of gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor je ze hebt achtergelaten.

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van Leu-k naar de aard van het contact noodzakelijk is.

Leu-k gebruikt de verzamelde gegevens om de volgende activiteiten te kunnen uitvoeren:

  • om diensten aan onze leden aan te bieden
  • om te factureren en vorderingen (waaronder contributie) te innen
  • om met onze leden te communiceren
  • om de diensten van leu-k op de wensen van de leden af te stemmen
  • om de diensten van Leu-k te verbeteren
  • om de leden te informeren over de evenementen en activiteiten van Leu-k
  • om de leden te herkennen én te begroeten
  • om de website van Leu-k te beveiligen, aan te passen en te kunnen verbeteren
  • om fraude te voorkomen
  • om wettelijke verplichtingen te kunnen uitvoeren en hieraan te voldoen.

Bewaartermijn

Leu-k bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hierboven genoemde doeleinden.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van Leu-k verbonden zijn, bijvoorbeeld een link naar de locatie van een leu-kafé of leu-k-evenement. Leu-k kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Leu-k raadt je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen.

Cookies

Leu-k verzamelt gegevens voor onderzoek om zo een beter zicht te krijgen op ons ledenbestand, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Leu-k maakt in dat kader gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van jouw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de website van Leu-k beter te laten functioneren en deze te monitoren. Deze cookies worden niet gebruikt om jou te identificeren.

Indien je geen cookies accepteert, dan kan dit mogelijk gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van de website van Leu-k.

Daarnaast behoudt Leu-k zich de mogelijkheid voor om in de toekomst gebruik te maken van Google Analytics.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Als lid van Leu-k heb je het recht op toegang tot en aanpassing van jouw persoonlijke gegevens. Op schriftelijke verzoeken om jouw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen zal Leu-k reageren binnen een redelijke termijn en na verificatie van je identiteit.

Leu-k behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Leu-k raadt je dan ook aan om deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen. Bij wijzigingen zal Leu-k deze bekend maken op de website en/of via rechtstreekse berichtgeving.

Disclaimer

Leu-k heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie op de website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Leu-k aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de website, noch voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelen en/of nalaten en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de inhoud van deze website.

Alle intellectuele eigendomsrechten – waaronder het auteursrecht – van het tekst- en beeldmateriaal op deze website komen uitsluitend toe aan Leu-k. Niets van deze website mag openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd, bewerkt of verspreid op welke wijze en voor welke doel dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leu-k.

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met het bestuur van Leu-k.